Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

13/04/2021
Ngày 13/4/2021 Tỉnh ủy Kon Tum ban hành văn bản số 159-CV/TU về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh
 
Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, giữ nghiêm kỷ luật,kỷ cươnghành chínhtrên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:
- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêmChỉ thị số 26/CT-TTg,  ngày  05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ "về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp"; Kết luận số 1663-KL/TU,  ngày  24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. -Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng.
2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạocác cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăngcường kiểm tra, thanh tra công vụ thường xuyên và đột xuất trên phạm vi toàn tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.
3. Ủy ban Kiểm tra  Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm, định kỳ hằng quý báo cáo kết quả vềBan Thường vụ, Thường trựcTỉnh ủy./.
Sang Nguyễn
Số lượt xem: 12

Các tin khác