Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum

19/04/2021
Ngày 15/4/2021, UBND tỉnh Ký Quyết định số 294/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum.
 
Tại Chương trình nêu rõ 12 nhiệm vụ chủ yếu để tổ chức thực hiện bao gồm:
1. Tăng cường trách nhiệm của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng đơn vị liên quan trong việc chủ trì, chịu trách nhiệm chính đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường chủ yếu 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.
2. Tập trung phát triển các ngành kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp và Xây dựng; Dịch vụ

3. Nâng cao công tác quản lý nợ chính quyền địa phương - Tài chính, tín dụng tiền tệ - Đầu tư phát triển - Thu hút đầu tư: Quản lý nợ chính quyền địa phương; Tài chính - tiền tệ; Đầu tư phát triển; Thu hút đầu tư.

4. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị.

5. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế: Tái cơ cấu đầu tư công; Tái cơ cấu doanh nghiệp; Tham gia góp phần thực hiện tái cơ cấu thị trường tài chính; Tái cơ cấu trong các ngành, lĩnh vực.

6. Tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược: Tham gia góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; Chú trọng phát triển nguồn nhân lực; Tiếp tục xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ.

7. Phát triển các thành phần kinh tế, hợp tác phát triển.

8. Phát huy giá trị văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế và xã hội.

9. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

10. Củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

12. Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đồng thời, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác, xác định rõ từng nội dung công việc, thời gian hoàn thành và phân công một đồng chí lãnh đạo chủ trì, chỉ đạo trực tiếp trong việc triển khai thực hiện. Thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp phù hợp, kịp thời và linh hoạt liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn./.
Lệ Quỳnh
Số lượt xem: 14

Các tin khác