Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021

20/10/2020
Ngày 26/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 471/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”. Đề án nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.
 

Về mục tiêu cụ thể: Năm 2019, xây dựng Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung toàn quốc trên cơ sở nâng cấp Trang TTĐT PBGDPL của Bộ Tư pháp; liên kết, chia sẻ, cập nhật đầy đủ thông tin về pháp luật đồng bộ, thống nhất trong cả nước. Năm 2020, phấn đấu 100% bộ, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang TTĐT PBGDPL hiện có để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng TTĐT PBGDPL của Bộ Tư pháp. Năm 2021, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu PBGDPL, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm PBGDPL; gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác. Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác PBGDPL.

Các nhiệm vụ chủ yếu của Đề án, gồm: (1) Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng TTĐT PBGDPL của cả nước; (2) Xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành Cổng hoặc Trang thông tin điện tử TTĐT trên Cổng TTĐT của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; (3) Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Cổng hoặc Trang TTĐT PBGDPL; (4) Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; (5) Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở; (6) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL...

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao UBND cấp tỉnh căn cứ vào quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án và điều kiện thực tiễn địa phương để bố trí kinh phí và triển khai thực hiện Đề án  theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, các đơn vị cơ sở trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án..../.

Số lượt xem: 37

Các tin khác