Default news teaser image

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2021

25/03/2021

Ngày 23/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 409/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021, trong đó có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền...

Default news teaser image

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021

25/03/2021

Ngày 23/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 409/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021, trong đó có Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng...

Default news teaser image

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” năm 2021

25/03/2021

Ngày 23/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 409/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021, trong đó có Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng...

Default news teaser image

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chúc và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng...

25/03/2021

Ngày 23/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 409/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021, trong đó có Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền...

Default news teaser image

Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật...

21/01/2021

Ngày 19/01/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Công văn số 151/HĐPH phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật...

Default news teaser image

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

04/01/2021

Ngày 31/12/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2658/QĐ-BTP về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Default news teaser image

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

04/01/2021

Nhằm quán triệt, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao thực hiện và các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) quy định tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư...