UBND tỉnh công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu

29/09/2020
Ngày 24/4/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-CT về việc việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ tháng 10/1991 đến hết ngày 31/12/2013
 
Theo đó, đã hoàn thành việc rà soát 1.725 văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng rà soát, hệ thống hóa. Qua rà soát, có 762 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực; 917 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới theo thẩm quyền 29 văn bản và bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới 62 văn bản thuộc thẩm quyền.
UBND tỉnh giao: Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện việc sắp xếp các văn bản còn hiệu lực pháp luật thành Tập hệ thống hóa văn bản; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản của địa phương; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét việc bố trí kinh phí để tổ chức việc in ấn, phát hành Tập hệ thống hóa văn bản tới các sở, ban, ngành, địa phương để phục vụ cho việc tra cứu, sử dụng. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Công báo tỉnh danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện việc đăng tải toàn bộ các danh mục văn bản được quy định tại Điều 1 Quyết định này. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới đối với văn bản được quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định này trong năm 2014; đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình (nếu có).
Số lượt xem: 2

Các tin khác