Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 14/2017/QĐ-TTg

Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

08/05/2017

08/5/2017