Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

CÔNG VĂN 1236

Triển khai thực ./

08/10/2020

27/3/2020

Quyết định 1649/QĐ-HĐPH

Quyết định Phê duyệt Danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum

13/05/2020

13/5/2020

Quyết định 14/2017/QĐ-TTg

Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

08/05/2017

08/5/2017

Luật 35/2013/QH13

Luật hòa giải cơ sở

20/06/2013

01/01/2014